GDPR

Borås Fotoklubbs Personuppgiftspolicy

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Borås Fotoklubb (BFK) med org.nr 8 024 601 505 är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.
BFK bestämmer ändamålet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Vid synpunkter, frågor, rättning och/eller återkallande av personuppgift, med mera, kontakts personuppgiftssansvarig enligt nedan.

Kontakt:

Borås Fotoklubb
Kellgrensgatan 23
504 34 Borås

E-post: kassor@borasfotoklubb.se

PERSONUPPGIFTSINSAMLING OCH RÄTTEN ATT AVSTÅ

De personuppgifter som fås direkt från dig i samband med att du ansöker och får ditt medlemskap på vår hemsida www.borasfotoklubb.se, sammanställs i en medlemslista av BFK och lagras i Google Drive. Ansvarig och verkställande är kassören i BFK. Tillgång till Google Drive ges respektive ansvarig i styrelsen.

Förutom ditt namn kan du alltid välja att avstå från att lämna alla övriga uppgifter med konsekvensen att du inte kommer att få våra e-postutskick eller andra kontakter/kommunikation med BFK.

ÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND OCH RÄTTEN ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE

BFK använder dina personuppgifter dels för att göra e-postutskick om våra aktiviteter och dels för att du ska få ingå i klubbens slutna Facebookgrupp.
För att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål måste vi ha stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är det samtycke du lämnar i samband med att du gör en intresseanmälan om medlemskap på vår hemsida.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER 

BFK sparar dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke men högst från föregående medlemsår, det vill säga maximalt två år.

TILL VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter lämnas inte ut till annat syfte än som beskrivs i punkt 3 ovan. Detta handhas av respektive ansvarig i klubbens styrelse.

RÄTT ATT KLAGA TILL TILLSYNSMYNDIGHET

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Om du vill anmäla ett klagomål kontaktar du personuppgiftsansvarig.

ÖVRIGA RÄTTIGHETER TILL TILLGÅNG

Du kan få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig genom att beställa ett registerutdrag.
För att beställa ett registerutdrag kontaktar du personuppgiftsansvarig.

RÄTT TILL RÄTTELSE

Om du upptäcker att vi har felaktiga personuppgifter om dig har du rätt att begära rättelse. Om du vill begära rättelse av dina personuppgifter kontaktar du personuppgiftsansvarig.

Om du vill begära begränsning av behandling av dina personuppgifter kontaktar du personuppgiftsansvarig enligt nedan.
Rätten till begäran om begränsning gäller fr.o.m. 25 maj 2018.

RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter vi behandlar om dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss, till exxempel om du har lämnat din e-postadress. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet. Rätten till dataportabilitet gäller fr.o.m. 25 maj 2018 och endast om det är tekniskt möjligt för oss att tillgodose din begäran.

Om du önskar få dina personuppgifter kontaktar du personuppgiftsansvarig enligt nedan.

RÄTT TILL RADERING

Om det inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna eller om du har återkallat ditt samtycke till att vi behandlar uppgifterna har du rätt att få dina personuppgifter raderade.
Vi kommer att radera dina personuppgifter inom en månad från den tidpunkt då du återkallar ditt samtycke eller då vi inte längre har något behov av att behandla uppgifterna.
Om personuppgifter raderas kommer vi att underrätta dig de konsekvenser detta medför. Om du önskar få dina personuppgifter raderade kontaktar du personuppgiftsansvarig.

SKADESTÅND

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till personuppgiftsansvarig.